โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยอัตลักษณ์และนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอท้องถิ่น เพื่อยกระดับสู่ตลาดสากล”